top of page

Polityka Prywatności

Ochrona danych osobowych

W oparciu o jakie przepisy prawa przetwarzane są Państwa dane osobowe ?

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych zostały określone miedzy innymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz w ustawach krajowych.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych ?

Zgodnie z art. 12 i 13 RODO, czyli prawem do bycia poinformowanym, informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest BAIK-INSTAL Bożena Niezgoda NIP 8961450168 z siedzibą w woj. DOLNOŚLĄSKIE, pow. wrocławski, gm. Mietków, miejsc. Stróża, ul. Parkowa, nr 3, 55-081 Stróża.

Z kim mogą Państwo skontaktować się w sprawie ochrony danych osobowych ?

Zapytania w sprawie ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres mailowy:

niezgoda.team@gmail.com

W jakich celach mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe ?

Informuje się, iż podane dane osobowe przetwarzane są lub mogą być w następujących celach:

a) przygotowanie i wysłania oferty w odpowiedzi na otrzymane od Państwa zapytanie drogę elektroniczną lub telefoniczną,

b) wysyłanie informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO) lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

d) w celach związanych z realizacja postanowień umowy gdzie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 c) RODO).

Czy Państwa dane osobowe są udostępniane lub powierzane ?

Informuje się, iż Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom lub podmiotom publicznym na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa, oraz mogą być powierzane do przetwarzania na mocy art. 28 RODO, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmiot przetwarzający, inaczej procesor). Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe na zlecenie Administratora mogą być: podmioty świadczące usługi budowlane, świadczące usługi prawne, wspólnocie mieszkaniowej lub zarządca nieruchomości. Administrator danych podejmuje współpracę wyłącznie z takimi podmiotami, które spełniają wymogi z RODO i wdrożyły właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Przekazywanie Państwa danych osobowych do Państwa trzeciego (czyli poza EOG). Informuje się, iż dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, takie przekazanie może odbyć się wyłącznie na zasadach określonych w art. 46, art. 47 lub 49 RODO.

Jak długo, zgodnie z zasada czasowości, będą przetwarzane Państwa dane osobowe ?

Informuje się, iż:

a) w przypadku otrzymania od Państwa zapytania w sprawie przygotowania i przesłania oferty, do momentu zakończenia procesu oferowania,

b) w przypadku zgody na otrzymywanie informacji handlowej w tym marketingowej droga elektroniczna lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych, przez czas nieokreślony do momentu zgłoszenia sprzeciwu. Wycofanie zgody w przypadku otrzymywania informacji handlowej w tym marketingowej w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych możliwe jest w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

c) w przypadku danych osobowych pozostawionych w celach kontaktowych, do momentu udzielenia Państwu wyczerpujących informacji na otrzymywane zapytania,

d) w przypadku umów, okres przetwarzania danych osobowych wynika z postanowień zawartych w umowie oraz z przepisów obowiązującego prawa.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą ?

Informuje się o prawie żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

 

Kto jest organem nadzorczym ?

Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2 w Warszawie (z późniejszymi zmianami tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W jakich okolicznościach podanie danych jest wymogiem a kiedy jest dobrowolne ?

Informuje się, że podanie danych osobowych jest:

a) dobrowolne, przy czym niepodanie danych osobowych w celu przygotowania i przesłania oferty drogą elektroniczną lub/i telefoniczną, będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji tych celów,

b) dobrowolne, przy czym niepodanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych drogą elektroniczną lub/i telefoniczną, będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji tych celów,

c) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach kontaktowych, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości kontaktu zwrotnego z osoba, której dane dotyczą,

d) w przypadku zwarcia umowy, podanie danych osobowych jest warunkiem umownym, gdzie niepodanie danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości zawarcia umowy oraz realizacji postanowień w niej zawartych.

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu:

a) Informujemy, iż wchodząc na stronę internetową: baik-instal.pl Administratora danych wykorzystywane są pliki cookies.

Jakie jest źródło pochodzenia danych ?

Dane osobowe przekazywane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. W przypadku, gdy dane osobowe pozyskiwane są niebezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, wówczas informujemy Państwa o źródle pochodzenia danych.

 

Jak zabezpieczamy dane osobowe ?

Informujemy, iż Administrator danych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, a w szczególności wdraża zabezpieczenia opisane w art. 32 RODO.

bottom of page